ReMuS - český celostátní registr pacientů s roztroušenou sklerózou

Vyhodnocení efektu a bezpečnosti léčby a poznání dalších mechanismů nemoci nelze bez pravidelného sběru dat z reálné klinické praxe.

doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha

Zásadní pro úspěch tohoto sběru je domluva na společné množině dat, která jsou shromažďována, a zajištění podmínek ke sběru těchto dat. Na mezinárodní úrovni se v poslední době lídrem stala mezinárodní databáze MSBase. V České republice od r. 2013 sbírá data registr ReMuS, který je zřizován neziskovým subjektem Nadačním fondem IMPULS ve spolupráci s odbornou společností. K 30. 6. 2016 jsou v registru vložena data více než osmi tisíc pacientů léčených nákladnou biologickou léčbou ve 14 RS centrech v celé ČR. Registr již nyní poskytuje důležitá data o demografi ckém rozložení, tíži nemoci, typu léčby a práceschopnosti, pravidelné výstupy jsou dostupné na www.multiplesclerosis.cz.

Celý text»


Odborný text o registru ReMuS byl publikován v časopise Multiple Sclerosis News, který vydává nakladatelství We Make Media, s.r.o.