Statut Nadačního fondu IMPULS

Základní ustanovení

 

IMPULS, nadační fond byl zřízen smlouvou uzavřenou zřizovateli a vznikl dne 6. dubna 2000 zápisem v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze v oddílu N, vložce 325.

Sídlo nadačního fondu je na adrese:  Karlovo náměstí, 317/5, 128 00 Praha 2.

Identifikační číslo nadačního fondu je: 210 298 14.

Majetkový vklad nadačního fondu vložený zřizovat činí celkem 7.000 Kč (slovy: sedmtisíc Kč).

Účelem nadačního fondu je podpora aktivit v oblasti terapie a výzkumu demyelinizačních onemocnění včetně souvisejících aktivit rehabilitačních, studijních a osvětových.

Organizace nadačního fondu

 

1. Orgány nadačního fondu

Orgány nadačního fondu jsou:

 1. správná rada,
 2. Revizor, případně Dozorčí rada.
2. Správní rada

2.1. Působnost Správní rady

2.1.1. Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu.

2.1.2. Jménem nadačního fondu je oprávněn jednat samostatně každý ze členů Správní rady. Činí-li písemné úkony za nadační fond Správní rada, provádí se podepisování tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu nadačního fondu připojí svůj podpis člen Správní rady.

Správní rada je oprávněna formou závazných pravidel podle čl. 2.1.4(a) upravit, za jakých podmínek je její člen oprávněn zavázat nadační fond. Porušení takových pravidel však nemá vliv na platnost právního úkonu a toliko odpovědnost člena Správní rady, která pravidla zrušila.

2.1.3. Správní rada spravuje majetek nadačního fondu, řídí jeho činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadačního fondu.

2.1.4. Do samostatné působnosti Správní rady náleží:

 1. – vydat statut a rozhodovat o jeho změně, jakož i vydávat, případně měnit další závazná pravidla pro činnost nadačního fondu,
 2. –  schvalovat rozpočet a jeho změny,
 3. –  schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření a zabezpečovat řádné vedení účetnictví a účetní knihy nadačního fondu
 4. –  volit nové členy Správní rady a rozhodovat o jejich odvolání,
 5. –  volit revizora, případně dozorčí radu, nastane-li situaci, za kterou zákon ukládá dozorčí radu zřídit, a rozhodnout o jejich odvolání,
 6. –  stanovit výši odměn za výkon funkce člena Správní rady a revizora, případně člena dozorčí rady,
 7. –  ve vztahu k zaměstnancům nadačního fondu vykonávat práva zaměstnavatele podle příslušných pracovněprávních předpisů,
 8. –  schvalovat pravidla pro poskytování nadačních příspěvků včetně toho kdo a jakým způsobem o jejich poskytování rozhoduje a případně rozhodovat o tom, že nadační příspěvek nebyl použit v souladu se stanovenými podmínkami,
 9. –  rozhodovat o sloučení nadačního fondu s jinou nadací nebo nadačním fondem.

2.2. Členství ve Správní radě

2.2.1. Správní rada má šest členů.

2.2.2. Členem Správní rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není k nadačnímu fondu v pracovněprávním nebo obdobném vztahu. Za bezúhonného se pro tyto účely nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin. Bezúhonnost se doloží výpisem z rejstříku trestů, popřípadě příslušným dokladem státu trvalého pobytu osoby, o níž se jedná.

2.2.3. Členem Správní rady nemůže být fyzická osoba, které se poskytují prostředky k plnění účelu nadačního fondu, jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, jsou li prostředky k plnění účelu nadačního fondu poskytovány této právnické osobě.

2.2.4. Funkční období člena Správní rady počíná jeho zvolením do funkce a končí, aniž by tím bylo dotčeno ustanovení čl. 2.2.7 písm. (b) až (d) uplynutím dne 6. dubna devátého roku po tom, v němž byl zvolen. Zanikne-li členovi Správní rady členství ve Správní radě před uplynutím jeho funkčního období, končí funkčního období toho člena Správní rady, který byl zvolen na jeho místo, dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, jehož členství ve Správní radě předčasně zaniklo.

2.2.5. Opětovné zvolení za člena Správní rady je možné.

2.2.6. Zanikne-li členství některého člena Správní rady před uplynutím jeho funkčního období, zvolí Správní rada do šedesáti dnů na uvolněné místo nového člena, jehož funkční období skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, na jehož místo byl zvolen. Marné uplynutí šedesátidenní lhůty nezpůsobuje zánik výše uvedenéh o oprávnění Správní rady volit nového člena.

2.2.7. Členství ve Správní radě zaniká

 1. – uplynutím funkčního období,
 2. – odstoupením,
 3. – odvoláním,
  1. – přestane-li člen splňovat podmínky pro členství uvedené v článku 2.2.2. a 2.2.3. tohoto Statutu nebo podmínky stanovené zákonem,
  2. – poruší-li člen závažným způsobem nebo opakovaně zákon č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech nebo nadační listinu nebo statut nadačního fondu,
  3. – poškodí-li člen dobrou pověst nadačního fondu,
  4. – nezúčastňuje-li se člen jednání Správní rady po dobu delší než jeden rok,
 4. – úmrtím.

2.2.8. Jednání Správní rady k volbě nového člena se uskuteční před uplynutím funkčního období člena, popřípadě nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy se předseda nebo jiný člen Správní rady dozví o zániku členství odstoupením či úmrtím.

2.2.9. O odvolání svého člena Správní rada rozhodne do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděla, nejpozději do šesti měsíců, kdy tento důvod nastal. Rozhodne-li Správní rada o odvolání některého člena, zvolí současně na uvolněné místo člena nového.

2.3. Předseda Správní rady

2.3.1. Členové Správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání Správní rady.

2.3.2. Předseda může být Správní radou kdykoli odvolán, je-li na jeho místo současně zvolen jiný její člen.

2.3.3. Předseda Správní rady vede aktuální seznam všech členů Správní rady, Revizora, popřípadě Dozorčí rady, do kterého zapisuje jméno, adresu bydliště, rodné číslo či datum narození, bankovní spojení, adresu pro elektronickou poštu a telefonní, případně též telefaxové číslo příslušného člena orgánu, na něž je mu možno doručovat písemnosti; tyto skutečnosti jakož i jejich změny jsou členové příslušného orgánu povinni sdělit předsedovi Správní rady bez zbytečného odkladu po svém zvolení, případně poté, co dojde k jejich změně.

2.4. Rozhodování Správní rady

2.4.1. Správní rada rozhoduje zpravidla při svých jednáních.

2.4.2. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina jejích členů. Není-li Správní rada schopna se usnášet, svolá předseda náhradní jednání Správní rady tak, aby se konalo do 4 týdnů ode dne původního jednání.

2.4.3. Hlasovací právo členů Správní rady je rovné.

2.4.4. K přijetí rozhodnutí Správní rady je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

2.4.5. Rozhodnutí o vydání statutu, popřípadě dalších závazných pravidel, a o jejich změnách, o odvolání člena Správní rady, o stanovení výše odměny za výkon funkce a o sloučení nadačního fondu s jinou nadací nebo nadačním fondem vyžadují souhlas alespoň dvou třetin všech členů Správní rady.

2.4.6. Správní rada může přijmout rozhodnutí i mimo jednání, a to na základě písemného hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky. V tom případě předseda rozešle návrh rozhodnutí ostatním členům Správní rady a tito jsou povinni mu ve lhůtě sedmi dnů ode dne jeho doručení sdělit své stanovisko. Rozhodnutí je přijato jen tehdy, obdrželi-li jeho návrh všichni členové Správní rady, žádný z nich nepožadoval jeho projednání při společném jednání rady a hlasovala-li pro jeho přijetí potřebná většina členů rady. Souhlas každého jednotlivého člena Správní rady s návrhem rozhodnutí musí být doložen buď podpisem připojeným pod plný text daného rozhodnutí, nebo zprávou elektronické pošty nevzbuzující pochybnost o tom, že byla odeslána členem Správní rady. Rozhodnutí učiněné mimo jednání musí být přiloženo k zápisu z nejbližšího následujícího jednání Správní rady.

2.5. Jednání Správní rady

2.5.1. Řádné jednání Správní rady se koná jedenkrát v kalendářním roce.

2.5.2. Mimořádné jednání Správní rady je předseda oprávněn svolat kdykoli; je povinen tak učinit bez zbytečného odkladu

 1. – v případě odstoupení, odvolání či úmrtí člena Správní rady nebo Revizora,
 2. – požádá-li o to písemně s odůvodněním alespoň jeden člen Správní rady nebo Revizor.

2.5.3. Nesvolá-li jednání Správní rady předseda, ačkoli k tomu byl povinen, do tří dnů ode dne, kdy se o své povinnosti svolat zasedání dozvěděl, může tuto jednání svolat kterýkoli člen Správní rady nebo Revizor.

2.6. Příprava a průběh jednání Správní rady

2.6.1. Jednání Správní rady svolává předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a dobu jednání a jeho pořad. Pozvánka musí být členům Správní rady a Revizorovi doručena (poštou nebo telefaxem) nejméně 24 hodin před jednáním.

2.6.2. Je-li předmětem jednání Správní rady schválení rozpočtu nebo jeho změny či schválení roční účetní uzávěrky a výroční zprávy o činnosti a hospodaření, musí být k pozvánce připojeny rovněž hlavní údaje z obsahu těchto dokumentů s uvedením informace, kdy a kde jsou dokumenty k nahlédnutí pro členy Správní rady.

2.6.3. Se souhlasem Správní rady mohou být jejímu zasedání přítomny i další osoby. Revizor má však právo účastnit se jednání Správní rady vždy.

2.6.4. Jednání Správní rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti jiný, ostatními členy k tomu pověřený člen Správní rady.

2.6.5. Zásadní návrhy a protinávrhy k otázkám projednávaným na jednání se předkládají písemně.

2.6.6. Členové Správní rady se mohou v diskusi ke každému návrhu vyjádřit, popřípadě navrhnout jeho pozměnění či doplnění.

2.6.7. Po ukončení diskuse se hlasuje nejprve o pozměňovacích a doplňujících návrzích a posléze o návrhu jako celku.

2.6.8. Členové Správní rady hlasují veřejně, v případě volby členů orgánů nadačního fondu hlasují tajně.

2.6.9. O jednání Správní rady a o přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který obsahuje:

 1. – místo a dobu jednání Správní rady;
 2. – jména přítomných členů Správní rady, popřípadě dalších osob;
 3. – popis projednání jednotlivých bodů pořadu jednání, včetně přehledu předložených návrhů a způsobu, jak o nich bylo rozhodnuto.

2.6.10. K zápisu se přiloží písemné podklady, které byly předmětem jednání.

2.6.11. Zápis podepisuje předseda Správní rady popřípadě člen, který jednání řídil.

2.6.12. Zápis spolu s přílohami se uchová v archivu nadačního fondu po celou dobu jeho trvání a ještě po dobu deseti let po jeho zániku.

2.7. Práva a povinnosti členů Správní rady

2.7.1. Práva a povinnosti člena Správní rady je nutno vykonávat osobně a nelze je proto přenést na jinou osobu; právo pověřit výkonem některých práv a povinností nadačního fondu jiné osoby či právo udělit plnou moc k zastupování nadačního fondu tímto není dotčeno.

2.7.2. Člen Správní rady je povinen vykonávat svoji funkci s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech týkajících se nadačního fondu a jeho činnosti.

2.7.3. Člen Správní rady, který má vlastní zájem na určitém rozhodnutí Správní rady, je povinen tuto skutečnost Správní radě před takovým rozhodnutím oznámit, o rozhodnutí nehlasuje, avšak z hlediska usnášeníschopnosti Správní rady je považován za přítomného.

2.7.4. Ti členové Správní rady, kteří způsobili nadačnímu fondu škodu porušením právních povinností při výkonu působnosti Správní rady, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně.

2.7.5. Aniž by tím byly dotčeny právní vztahy podle jiných smluv, které mohou být v dané době uzavřeny mezi členem Správní rady a nadačním fondem, vztah mezi nadačním fondem a členem Správní rady při výkonu jeho funkce se řídí přiměřeně ustanoveními obchodního zákoníku o mandátní smlouvě.

2.8. Revizor, popřípadě dozorčí rada, a jeho působnost

2.8.1. Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu.

2.8.2. Revizor zejména

 1. – kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků;
 2. – kontroluje správnost účetnictví vedeného nadačním fondem, při čemž je oprávněn nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadačního fondu;
 3. – přezkoumává roční účetní uzávěrku a výroční zprávu;
 4. – dohlíží na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační listinou a statutem nadačního fondu;
 5. – upozorňuje Správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění, které Správní rada projedná při svém nejbližším jednání;
 6. – nejméně jedenkrát ročně podává Správní radě písemnou zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti, při čemž Správní rada je povinna projednat tuto zprávu při svém nejbližším jednání;
 7. – svolává mimořádné jednání Správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu a pokud tak neučiní předseda Správní rady.

2.8.3. Jestliže majetek nadačního fondu převýší 5 000 000 Kč, převezme úkoly revizora tříčlenná dozorčí rada, kterou Správní rada zvolí do dvou měsíců ode dne, kdy k převýšení majetkové hranice dojde.

2.8.4. Funkční období revizora, popřípadě členů dozorčí rady je tříleté.

2.8.5. Opětovné zvolení revizora je přípustné.

2.8.6. Revizor je oprávněn účastnit se jednání Správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá.

2.8.7. Revizor nemůže být současně členem Správní rady ani osobou, která je oprávněna jednat jako zástupce nadačního fondu.

2.8.8. Pro Revizora platí obdobně ustanovení čl. 2.2.2. 3.2.3.


Pravidla hospodaření nadačního fondu

3. Majetek nadačního fondu

3.1. Majetkem nadačního fondu je majetkový vklad vložený zřizovateli a nadační dary poskytnuté třetími osobami k dosahování účelu, pro který byl nadační fond zřízen.

3.2. Majetek nadačního fondu může být tvořen pouze peněžními prostředky, cennými papíry, nemovitými a movitými věcmi, jakož i jinými majetkovými právy a jinými majetkovými hodnotami, na nichž neváznou zástavní práva.

3.3. Majetek nadačního fondu smí být použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými v nadační listině nebo v tomto Statutu jako nadační příspěvek a k úhradě nákladů souvisejících se správou nadace nebo nadačního fondu.

3.4. Náklady související se správou nadačního fondu musí vést nadační fond odděleně od nadačních příspěvků.

3.5. Náklady související se správou nadačního fondu zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku nadačního fondu, náklady spojené s poskytováním nadačních příspěvků a kontrolou jejich vynakládání, náklady na propagaci účelu nadačního fondu a náklady související s provozem nadačního fondu, s vedením účetnictví a dokumentace, náklady vydávání výroční zprávy, popřípadě náklady auditu, jakož i případné odměny za výkon funkce člena Správní rady, revizora, popřípadě dozorčí rady.

3.6. V jednotlivém kalendářním roce celkové náklady související se správou nadačního fondu nesmějí ve vztahu k celkové hodnotě v daném roce poskytnutých nadačních příspěvků převýšit:

 • – 50% hodnoty, která nepřesahuje 1 000 000 Kč, a
 • – 10% hodnoty, která přesahuje 1 000 000 Kč.

Toto pravidlo nelze měnit nejméně po dobu pěti let.

3.7. Nadační fond se nesmí podílet na financování politických stran nebo politických hnutí.

3.8. Nadační fond se nesmí podílet na podnikání jiných osob.

3.9. Nadační fond nesmí vlastním jménem podnikat, s výjimkou

 1. – pronájmu nemovitostí,
 2. – pořádání loterií, tombol,
 3. – veřejných sbírek, kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí.

3.10. Majetek nadačního fondu nesmí být zástavou ani předmětem jiného zajištění závazku.

3.11. Při prodeji majetku nadačního fondu nebo pronájmu nemovitostí, které jsou součástí majetku nadačního fondu, nesmí být kupujícím nebo nájemcem člen Správní rady, revizor, popřípadě člen dozorčí rady,ani osoby jim blízké, ani právnická osoba, pokud členem jejího statutárního orgánu je člen

 1. Správní rady nadačního fondu nebo
 2. revizor, popřípadě člen dozorčí rady.

4. Účetnictví a výroční zpráva

4.1. Nadační fond je povinen zajišťovat řádné vedení účetní evidence podle zvláštních předpisů, zejména předpisů o účetnictví. Roční účetní závěrka musí být zpracována v souladu s těmito právními předpisy a za kalendářní rok, v němž úhrn celkových nákladů nebo výnosů vykazovaných nadačním fondem převýší 3 000 000 Kč nebo pokud majetek nadačního fondu bude vyšší než 3 000 000 Kč, musí být ověřena auditorem.

4.2. Účetním obdobím je kalendářní rok.

4.3. Nadační fond vypracovává výroční zprávu ve lhůtě [max.6 měsíců ] po skončení uplynulého kalendářního roku.

4.4. Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti nadačního fondu za hodnocené období a zhodnocení této činnosti, a to zejména:

 1. 1. přehled majetku nadačního fondu a o závazcích nadačního fondu,
  2. u jednotlivých nadačních darů poskytnutých nadačnímu fondu v hodnotě nad 10 000 Kč přehled o osobách, které je poskytly; pokud dárce požaduje zachování anonymity, musí být jeho anonymita zachována,
  přehled o použití majetku nadačního fondu,
  3. přehled o osobách, jimž byly poskytnuty nadační příspěvky k účelu, pro který byl nadační fond zřízen, v hodnotě vyšší než 10 000 Kč, a zhodnocení, zda a jakým způsobem byly nadační příspěvky použity; pokud byl nadační příspěvek poskytnut fyzické osobě ke zdravotním nebo jiným humanitárním účelům a tato fyzická soba požaduje zachování anonymity, musí být její anonymita zachována,
  4. zhodnocení, zda nadační fond při svém hospodaření dodržuje pravidlo stanovené pro omezení nákladů souvisejících s jeho správou v čl. 3.6.,
  5. zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce, popřípadě i výrok auditora doplněný o závažnější informace ze zprávy auditora; roční účetní závěrka je přílohou výroční zprávy.

4.5. Vyjdou-li po zveřejnění výroční zprávy najevo skutečnosti, které odůvodňují její opravu, je nadační fond povinen tuto opravu bez zbytečného odkladu provést a zveřejnit.

4.6. Nadační fond uloží do 30 dnů po schválení Správní radou výroční zprávu, popřípadě její opravu u rejstříkového soudu.

4.7. Každý má právo do výročních zpráv nahlížet a činit si z nich opisy a výpisy.

4.8. Výroční zpráva se zpřístupní veřejnosti prostřednictvím Informačního centra neziskových organizací, o.p.s. či prostřednictvím jiné organizace poskytující informační servis pro organizace neziskového sektoru a podle možností také prostřednictvím Internetu.


Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

5. Nadační příspěvky

5.1. Účelově vázané nadační příspěvky se poskytují zejména ve formě peněžních a/nebo věcných plnění, postoupení práv či poskytnutí práv (včetně užívacích práv k movitým věcem, k nemovitostem resp. k nebytovým prostorům, práv k nehmotným statkům apod.), a to právnickým či fyzickým osobám provozujícím pracoviště zabývající se výlučně nebo převážně

 1. – terapií demyelinizačních onemocnění,
 2. – rehabilitací osob trpících demyelinizačním onemocněním,
 3. – vědeckým výzkumem či vývojem vztahujícím se k demyelinizačním onemocněním, nebo
 4. – studijní případně osvětovou činností ve vztahu k demyelinizačním onemocněním.

5.2. Nadační příspěvek poskytnutý nadačním fondem v souladu s účelem, pro který byl nadační fond zřízen, je osoba, které byl poskytnut, povinna použít v souladu s podmínkami stanovenými nadačním fondem; jinak je povinna tento nadační příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené nadačním fondem.

5.3. Poskytnutí dalšího nadačního příspěvku tomu, kdo dříve poskytnutý nadační příspěvek použil v rozporu se stanovenými podmínkami, je vyloučeno.

5.4. Osoba, které byl nadační příspěvek nadačním fondem poskytnut, je povinna na požádání nadačního fondu prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl užit.

5.5. Nadační příspěvek nelze poskytnout členům Správní rady či Revizorovi nadačního fondu, a to ani bývalým, ani právnické osobě, členem jejíhož statutárního či kontrolního orgánu je nebo byl člen Správní rady nebo Revizor.

5.6. Při poskytování nadačních příspěvků se vychází z těchto zásad:

 1. – odůvodnění žádosti o nadační příspěvek jakož i odůvodnění rozhodnutí o jeho poskytnutí bude v souladu s účelem, pro který byl nadační fond zřízen,
 2. – smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku upraví podmínky pro jeho užití, podání zprávy o výsledcích užití, jakož i způsob kontroly,

5.7. Nadační příspěvky se poskytují pouze na podkladě odůvodněné písemné žádosti.

5.8. O žádostech o poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje Správní rada, která může požádat nezávislého odborníka o jejich posouzení.

5.9. Rozhodnutí Správní rady o poskytnutí nadačního příspěvku musí být odůvodněno a zachyceno v zápisech o jejích jednáních.

5.10. Nadační příspěvky se poskytují až po podpisu písemné smlouvy uzavřené s právnickou či fyzickou osobou provozující pracoviště definované čl. 5.1.

5.11. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku obsahuje:

 1. – vymezení formy nadačního příspěvku (výše peněžního plnění, druh věcného plnění)
 2. – způsob a termíny jeho předání, popřípadě vrácení (v případě výpůjčky)
 3. – specifikaci podmínek, za kterých smí být příspěvek využíván (určení pracoviště, postupů, popř. charakteristik osob, pro něž je určen)
 4. – povinnost podávat zprávy o způsobu, účelu, popřípadě i výsledku užití příspěvku.

5.12. Je-li příjemcem příspěvku právnická osoba, musí být současně jmenovitě určeno deset jejích zaměstnanců, který bude zcela oprávněn disponovat s předmětem nadačního příspěvku (včetně dispozice s účtem, na který budou poukázány peněžní prostředky) a odpovídat za jeho užití v souladu s stanoveným účelem ve smlouvě.

5.13. V souvislosti s poskytnutím nadačního příspěvku musí být smluvně upraveny podmínky pro jeho užití, podání zprávy o výsledku užití , jakož i způsob kontroly

5.14. Materiály dokumentující žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku, rozhodnutí Správní rady o nich uzavřené smlouvy jakož i zprávy o výsledcích užití a výsledky kontroly budou uchovávány po celou dobu existence nadačního fondu , budou na vyžádání zpřístupněny v sídle nadačního fondu a dle možností zveřejnění i způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Závěrečné ustanovení

 

Tento statut nabývá platnosti a účinnosti dnem ukončení platnosti a účinnosti nadační listiny ve změněném znění, takže ustanovení statutu bylo v souladu s nadační listinou.

Tento statut bude uložen v sídle nadačního fondu a každý, kdo je oprávněn do něj nahlédnout a pořídit si výpisy a opisy.

V Praze dne 2. února 2005

Správní rada nadačního fondu IMPULS, nadační fond


 Statut Nadačního fondu IMPULS ke stažení