Práceschopnost a invalidita

Je v zájmu samotného pacienta, aby si svoji pracovní schopnost co nejdéle udržel. To je také cílem odborníků, pečujících o nemocné s roztroušenou sklerózou.


V minulých desetiletích zakládala samotná diagnóza RS nárok na invalidní důchod. Vznikala tím situace, že se řada pacientů ocitla v situaci ekonomicky sice nepříliš výhodné, ale svým způsobem zajištěné. Pro lidi s těžkou invaliditou to bylo a je jediné řešení. Avšak mnoho z těch, kteří neměli žádné závažné neurologické postižení, se ocitli v situaci, že jejich příprava na povolání přišla vniveč. Stali se lidmi, kteří v mladém věku přišli o možnost postavit se na vlastní nohy, něco vytvořit, realizovat své životní plány. Ztráta sebevědomí a frustrace, spojená se ztrátou zaměstnání v tak mladém věku, přidávala další stres k vědomí choroby samé.

Dnes se na práceschopnost díváme jinak. Víme, jak nesvědčí ani seniorům, když přechodem do důchodu ztratí pravidelný rytmus života, kontakty s lidmi a hrdost na to, že jsou schopni si na sebe vydělat. A to nesvědčí většinou ani lidem s roztroušenou sklerózou. Řada z nich přechodem do invalidního důchodu zchátrá. V pracovním procesu člověk trénuje kognitivní funkce, pokud pacient z pravidelného pracovního režimu vypadne, dochází u něj k jejich rychlejšímu úbytku právě kongnice.

Snahou multidisciplinárního týmu odborníků proto dnes je, aby lidé s roztroušenou sklerózou mohli pracovat co nejdéle.

Prospívá to jejich duševní čilosti i fyzické kondici. Je ovšem třeba, aby zaměstnavatel byl chápavý a byl schopen upravit pracovní podmínky (přestávky na odpočinek, zkrácený úvazek, pohyblivá pracovní doba, práce z domova). Často je třeba upravit i pracovní prostředí. Někdy je nutná rekvalifikace a změna zaměstnání, kterou umožňuje ergodiagnostika a ergoterapie. 

Lidé s roztroušenou sklerózou mohou přispívat k vytváření hodnot svou prací, a to nemalou měrou. A tam, kde to již skutečně nejde v dnešní konkurenci se zdravými osobami, měla by jednou z podstatných snah laických svépomocných organizací být snaha vytvořit trh smysluplné práce, smysluplné činnosti i pro lidi s částečným postižením.

Stále je bohužel často přiznáním invalidního důchodu řešena neutěšená sociální situace při nucené ztrátě zaměstnání, jak k tomu dochází v regionech, kde je obecný nedostatek pracovních míst, zvláště pro osoby se změněnou pracovní schopností. Přitom je řada pacientů, které práce doslova "drží nad vodou". Byť je na zkrácený úvazek a není těžká. Je to skvělé antidepresivum.

Na druhou stranu se stále častěji stává, že je pacientovi s těžší invaliditou přiznána invalidita nižšího stupně, čímž se dostává do tíživé sociální situace celá rodina. Nejenže je pacient práce neschopný, také rodinným příslušníhům, kteří jsou nuceni o nemocného pečovat, situace znemožňuje budování vlastní kariéry či práci přes čas.

Nelze odhlédnout ani od faktu, že léčba roztroušené sklerózy je záležitostí čím dál tím nákladnější. Právě to, že člověk, který včas zahájil svoji léčbu a do invalidního důchodu se nedostane, může vyvážit vysoké náklady na léčbu. Největší ekonomické ztráty totiž vznikají právě tím, že člověk je vyřazen dlouhodobě z pracovního procesu.

Z výše uvedeného vyplývá, že lékaři dnes již nemají námitek proti pracovnímu zařazení lidí s roztroušenou sklerózou, pokud jsou ve stabilizovaném stavu a práce je uspokojuje. V dnešní době je však tendence klást důraz na výkon, což vede k trvalému přetěžování. Stres, nedostatek spánku není žádoucí pro jinak zdravého jedince, natož pro člověka trpícím autoimunitní chorobou. O to více je nutné vyvažovat práci koníčky, relaxací a péčí o svoji duševní i fyzickou pohodu.


Doporučujeme

Poradenství v oblasti práce je velmi složitou záležitostí. Pomocnou ruku hendikepovaným v oblasti zaměstnanosti nabízí Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Odborné sociální poradenství poskytuje také Národní rada osob se zdravotním postižením.

Velmi užitečnou možnost zorientovat se v sociálním systému České republiky nabízí lidem s roztroušenou sklerózou publikace Hany Potměšilové z roku 2012 s názvem Průvodce sociální problematikou pro pacienty s roztroušenou sklerózou (ke stažení ZDE) od autorky Hany Potměšilové. Autorka připravila aktualizované vydání pro rok 2016, které je k dispozici na vyžádání v MS centrech či u ošetřujícího lékaře.